سیستم جامع مدیریت تجهیزات سازمان انتقال خون کشور


سیستم جامع مدیریت تجهیزات انتقال خون  علاوه بر ایجاد امکان فرآیندهای تشکیل شناسنامه، تعمیر، کالیبراسیون، نگهداری پیشگیرانه تجهیزات موجود در سازمانهای انتقال خون سراسرکشور، این امکان را به مدیران و کاربران می دهد تا همزمان علاوه بر تجهیزات ازمایشگاهی، تمامی فرایندهای فوق را برروی تجهیزات تاسیسات نیز اعمال نماید. همچنین تمامی LogBook هاییکه در بازرسی های مربوط به ISO و بازرسیهای خارجی، به منظور تایید فرآورده های سازمان انتقال خون به منظور صادرات،  مورد نیاز است در نرم افزار تعبیه شده است و خروجیهای لازم جهت ارائه به بازرسان خارجی توسط این سیستم تهیه می شود.
راه اندازی سیستم فوق نقش تاثیر گذاری در کاهش هزینه ها و هدفمند کردن آنها در حوزه خرید و نگهداشت تجهیزات خواهد داشت. 

نصب و راه اندازی موفقیت آمیز این سیستم در سازمان انتقال خون کشور موجب بهینه سازی مدیریت تجهیزات پزشکی در این سازمان شده است.

نظرات مشتریان ما